Gemeenteraad

18 april 2017 - G. Verhaeghe - Schoolomgeving Koksijde 

Raadlid Greet Verhaeghe (N-VA) is niet te spreken over de schoolomgeving van de Gemeentelijke Basisschool en de Vrije Basisschool.
"Zowel de Abdijstraat als de Helvetiastraat liggen er bij regenweer heel slecht en gevaarlijk bij. De kinderen moeten door de grote plassen in het midden van de rijweg laveren."
De burgemeester reageerde: "We zijn ons bewust van de situatie, maar de gevraagde subsidies laten op zich wachten. Als er niet snel een oplossing komt, zullen we als gemeenteconze verantwoordelijkheid nemen. Intussen hebben we voor de gemeenteschool al inspanningen geleverd met de aanleg van het verkeersvrije steegje, het 'Rommelaerestraatje' genoemd. Ook de politie is prominent aanwezig na de schooluren"

18 april 2017 - G. Verhaeghe - Zonnepanelen op het sportpark

De huidige stookplaats in sporthal Hazebeek te Oostduinkerke is versleten, één ketel werkt al niet meer, de andere moet constant gedepanneerd worden. De renovatie van de stookplaats betreft een opdracht via Energiek 2020 (Eandis). De raming bedraagt 206.623 €. Raadslid Greet Verhaeghe (N-VA) pleitte ervoor om zonnepanelen te plaatsen, waarop Schepen van Sport Dirk Dawyndt wist te vertellen dat er nog altijd een proces loopt tegen de aannemer die de sporthal bouwde. "We zullen ons daar niet aan verbranden" was zijn besluit  


20 october 2016 - G. Verhaeghe - Drinkwaterfontein op Skatepark in Oostduinkerke

Op de gemeenteraad van 20 oktober vroeg gemeenteraadslid Greet Verhaeghe aan het gemeentebestuur om een drinkwaterfontein te plaatsen op t skate park te Oostduinkerke-dorp, dit op vraag van de skaters. De gemeente zal dit in samenwerking met IWVA de mogelijkheid onderzoeken  om zo'n fontein te plaatsen in de nabijheid van t skatepark en sportpark.

16 februari 2015 - G. Verhaeghe - Schoolbewaking door politie
Raadslid Greet Verhaeghe (N-VA) hekelde de werking van de politie bij de schoolbewaking.

"Ik heb in Oostduinkerke-Dorp vastgesteld dat bij er bij de bewaking en veiligheid van de kinderen aan de Gemeentelijke Basisschool twee agenten aanwezig zijn bij het dwarsen van de Dorpsstraat, bij de Vrije Basisschool iets verder op in de Schoolstraat staat er geen agent meer."

Burgemeester Marc Vanden Bussche antwoordde dat dit alles te maken heeft met de terreurcode in ons land. Alle politieopdrachten moeten met twee personen uitgevoerd worden. "In onze gemeente staat de politie in voor de veiligheid van de alle schoolkinderen. Voor Oostduinkerke kozen we om twee agenten te plaatsen langs de drukke gewestweg Dorpsstraat-Nieuwpoortsteenweg. Voor de Vrije Basisschool hebben we overleg gepleegd met de directeur, die tijdelijk voor de veiligheid van zijn kinderen zal zorgen. Eens de alarmprocedure voorbij is, zullen we de vroegere veiligheid waarborgen. (CJK)

21 oktober 2013 - P. Hillewaere - Dienstverlening in het nederlands in het gemeentehuis
Raadslid Hillewaere verwijst naar een artikel in het Nieuwsblad van 1 oktober over het
 initiatief A l’amitié op de Waalse feestdag. Hij verwijst naar een uitspraak van schepen
Geersens die stelde dat ook in het gemeentehuis iedereen in de eigen taal wordt tewoord 
gestaan, waarop de burgemeester in zijn antwoord verwijst naar een discussie in het 
Vlaams parlement, waarbij hij meldt dat de taalwetgeving het uitganspunt is, 
maar waar ook het galant zijn tegenover de bezoekers belangrijk is. 
En er geen onderrichtingen in die zin zijn naar het personeel, maar iedereen weet dat 
de taalwetgeving moet toegepast worden.
 
21 oktober 2013 - A. Cavyn - Kunstwerk "De zee vertikaal gezien"
Raadslid Cavyn meldt dat zijn fractie het spijtig vindt dat het kunstwerk van Paul Baeteman 
weg genomen is bij het zwembad Oostduinkerke, en aandringt op een nieuwe bestemming
en zelf een aantal suggesties van plaatsing heeft, bijv. Windekind of de plaats waar de 
boot Moed en Vertrouwen nu ligt langsheen de Toekomstlaagn, of nog de Oude Zeedijkstraat
in Wulpen. 
De burgemeester meldt dat het werk nu opgeborgen is om eerst te herstellen en dan 
een nieuwe locatie zal gezocht worden, bijv. door de bevolking mee te laten beslissen. 
Schepen Loones is verheugd vast te stellen dat er een nieuwe bestemming zal 
aan gegeven worden
 
23 september 2013 - A. Hancke - Privé winndmolens: standpunt gemeente
Raadslid Hancke vraagt hoe de gemeente staat tegenover het plaatsen van kleine 
windmolens op privaat domein. 
Schepen Serpieters meldt dat er tot nu toe nog geen enkele aanvraag is binnengekomen. 
Het is zijn standpunt om er eerder weigerachtig tegenover te staan, gezien het rendement 
van kleine windmolens eerder beperkt is en het een zekere visuele hinder geeft.
 
19 augustus 2013 - G. Verhaeghe - Streekgerechtenmarkt Oostduinkerke-dorp
Raadslid Verhaeghe vraagt om het contract te verlengen van einde september naar einde
dit jaar. Schepen Geersens beaamt het feit dat deze markt kwalitatief goed is en ze zal 
voorstellen om dit te verlengen naar de winter.
 
19 augustus 2013 - R. Gantois - Beleids- en beheerscyclus
Raadslid Gantois vraagt om de raadsleden te betrekken bij de beleids- en beheerscyclus. 
Waarop de burgemeester meldt dat de diensten met de voorbereiding bezig zijn. 
Er is een gemeenteraadscommissie voorzien om hierover de nodige informatie te geven.
 
17 jni 2013 - Raadslid A. Hancke - Florizoonebrug
Raadslid Hancke vraagt om de Florizoonebrug open te houden in het kader van de cohesie 
van het dorp Wulpen. Ze is tevreden dat het college heeft beslist om dit open te houden
 
21 mei 2013 - Raadslid Hancke A. – toekomst kerk Wulpen
Raadslid Hancke verwijst naar een bespreking op het Westhoekoverleg over de toekomst 
van de kerken waarop zou gezegd zijn dat de kerk van Wulpen zou ontwijd worden. 
Ze vraagt naar een reactie en standpunt terzake;
Schepen Serpieters verwijst daarbij naar de synthesenota die hieromtrent werd opgesteld, 
en meldt dat er nu al een niet-liturgisch kerkelijk gebruik van de kerken wordt gemaakt, 
waaronder concerten, tentoonstellingen, o.a. gesteund door de gemeentelijke diensten. 
Het is voorbarig om nu reeds te pleiten voor een herbestemming van de kerk van Wulpen, 
maar de situatie moet binnen vijf jaar opnieuw geëvalueerd worden;

De burgemeester beaamt de woorden van schepen Serpieters, hij verwijst ook 
naar het feit dat er de afgelopen jaren veel subsidies zijn bekomen voor de 
restauratie van onze beschermde kerken. Hij meldt ook dat de gemeente in 
bespreking is om de kerk van de Rozenkrans te verwerven en deze een 
culturele herbestemming te geven.
 
15 april 2013 - Raadslid R. Gantois - verdwaalpalen
Raadslid Gantois verwijst naar een artikel in de krant einde maart, waarin gemeld wordt
dat de oriëntatiepalen op het strand mogelijks zouden verdwijnen omdat de eigenaar 
ervan zijn sponsoring zou verliezen. 
Ze vraagt of er hier al over gesproken werd en wat als mogelijke oplossing kan geboden 
worden. Raadslid Gantois meldt ook dat zij grote voorstander is van de armbandjes die 
gebruikt worden tegen het verloren lopen van kinderen;
De heer burgemeester bevestigt deze feiten en meldt dat opdracht werd gegeven 
aan Westtoer om in naam van de tien gemeenten een voorstel te doen aan de 
eigenaar van de palen. 
 
15 april 2013 - Raadslid G. Vandenbroucke - Delvauxmuseum
Raadslid Vandenbroucke heeft vernomen dat er in Brussel een tweede Delvauxmuseum zal 
komen dat groter zal zijn dan dit in Sint-idesbald. Hij vraagt of dit geen gevaar vormt dat 
het museum in Sint-Idesbald zal verdwijnen.
De burgemeester verwijst naar een gesprek met wijlen conservator Charly Van Deun 
waarbij de plannen voor een museum in Brussel werden meegedeeld, met de stelligste 
mededeling dat het museum in Koksijde zal blijven, en het museum in Brussel 
een aanvulling is. De burgemeester is overtuigd dat de nalatenschap van P. Delvaux 
in ere zal gehouden worden en de inplanting van een museum in Brussel zelfs een 
meerwaarde kan betekenen voor het moederhuis.
Schepen Loones bevestigt ook dat uit gesprekken gebleken is dat de vestiging 
in Koksijde zal blijven. 
Het gemeentebestuur zal indien nodig ook hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.
 
18 maart 2013 - Raadslid A. Hancke - Duivenplaag Oostduinkerke-dorp
 
Raadslid Hancke verwijst naar de klachten van de bewoners van de residentie Gauquie
in Oostduinkerke-bad over de aldaar heersende duivenplaag en vraagt wat het gemeentebestuur
van plan is te doen. 
Schepen Serpieters meldt dat beslist is om iemand aan te stellen om deze duiven te vangen. 
Dit zal wat tijd in beslag nemen en hoopt dat dit probleem zo kan worden opgelost.